1 2 3 4

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Miejscowości

Wiadomości

Gmina Rymanów

Gmina Rymanów (12)

niedziela, 29 marzec 2015 08:53

Sieniawa

Napisane przez

Sieniawa- dawniej zwana Siniawą. Powstała przed rokiem 1438, dopiero od roku 1589 w dokumentach zapisano nazwę Sieniawa. W tamtym czasie miejscowość w większości zasiedlali Łemkowie, oprócz nich mieszkali tutaj również Polacy i Żydzi. Opiekę nad ziemią sprawowali Sienieńscy, a następnie Ossolińscy. W maju 1915 roku na terenie wsi i przyległych do niej pól odbyła się walka Rosjan z oddziałami honwedów węgierskich i Landschturmu austriackiego. W okolicy znajduje się cmentarz żołnierzy. Po skończonej wojnie mieszkańców pochodzenia ukraińskiego eksmitowano do ZSRR.

W miejscowości znajduje się kościół, który został przerobiony z drewnianej XIX-wiecznej cerkwi. Na terenie miejscowości i jego przysiółku Gniewoszówki wybudowano zbiornik retencyjny. Dostarcza on wodę dla Krosna i jego okolic.

Jan Rąb, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój i okolice –przewodnik. Warszawa 1974

Stefan Stefański, Sanok i Okolice- przewodnik turystyczny. Sanok1991

Janusz Michalak, Rymanów Zdrój i okolice przewodnik turystyczno-krajoznawczy . Krosno 2003

Irena Florian

środa, 07 styczeń 2015 11:33

Rudawka Rymanowska

Napisane przez

Rudawka Rymanowska - wieś znajduje się w dolinie Wisłoka. Miejscowość założona została przed rokiem 1589 na prawie wołoskim. Osada była zamieszkiwana przez Łemków. Wieś jak i inne osady w okolicy przez cały czas istnienia wchodziła w skład dóbr rymanowskich. Rodzina Potockich w czasie epidemii cholery w roku 1873 przyjeżdżała do wsi, aby pomagać w leczeniu miejscowych. Na początku tego stulecia w Rudawce odkryto pokłady ropy naftowej. Do dziś znajduje się tam kopalnia. W 1944 roku we wrześniu pod ostrzałem katiuszy radzieckich prawie cała osada spłonęła. Po wojnie miejscowi zostali zmuszeni do przeniesienia się do Związku Radzieckiego.

Obecnie w Rudawce mieszka jedynie 42 osoby, które przeważnie pracują w Odrzechowej w Instytucie Hodowli PAN. Wieś może stać się miejscowością uzdrowiskową, gdyż w latach 50 XX wieku podczas odwiertów w poszukiwaniu ropy naftowej natrafiono na wysoko zmineralizowane solanki jodobromowe. Już teraz znajdują się tutaj domki campingowe oraz ośrodki kolonijne.

 

Jan Rąb, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój i okolice –przewodnik. Warszawa 1974

Janusz Michalak, Rymanów Zdrój i okolice przewodnik turystyczno-krajoznawczy . Krosno 2003

Irena Florian

środa, 07 styczeń 2015 11:32

Wróblik Szlachecki

Napisane przez

Wróblik Szlachecki- Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z roku 1494. Wieś nazywała się wtedy Targowska. Od roku 1518 w dokumentach widnieje pod nazwą Targowce. Dopiero wiele lat później miejscowość nazwano Wróblik, a następnie dodano drugi człon nazwy Szlachecki. Mieszkańcami wsi byli Łemkowie. Do czasów wojny Wróblik Szlachecki, jak i Wróblik Królewski, stanowił własność królewską i był pod władaniem starostów sanockich. W roku 1867 miejscowość należała do powiatu sanockiego.

W latach 80 XX wieku po wybudowaniu trakcji kolejowej miejscowość stała się stacją załadunkową ropy naftowej przywożonej z okolicznych kopalni.

Po zakończeniu II Wojny Światowej ludność pochodzenia ukraińskiego została wywieziona do ZSRR, a na ich miejsce przybyli Polacy wracający ze wschodu, a także ludność z pobliskich miejscowości.

Przez wieś przepływa rzeka Tabor przez mieszkańców w tym odcinku nazywana Morawą lub Morwawą.

Jan Rąb, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój i okolice –przewodnik. Warszawa 1974

Janusz Michalak, Rymanów Zdrój i okolice przewodnik turystyczno-krajoznawczy . Krosno 2003

Irena Florian

środa, 07 styczeń 2015 11:31

Wróblik Królewski

Napisane przez

Wróblik Królewski- Pierwszy raz w dokumentach wieś wymieniona została w XV wieku. W tym czasie miejscowość nosiła nazwę Targowce, posługiwano się wtedy również nazwą Wróblik. Prawdopodobnie wraz z Wróblikiem Szlacheckim tworzył kiedyś jedną wieś. Miejscowość była własnością królewską zarządzaną przez starostów sanockich aż do I rozbioru Polski. Mieszkańcami wsi byli w większości Łemkowie, inaczej zwani Zamieszańcami. W roku 1867 miejscowość została przypisana do powiatu krośnieńskiego, natomiast Wróblik Szlachecki do sanockiego. W dwudziestoleciu międzywojennym we wsi działała ukraińska organizacja „Pro-świta”. W 1945 roku mieszkańcy przenieśli się na Ukrainę, a Polacy powracający ze wschodu zasiedlili miejscowość.

Obecnie w miejscowości mieszka około 800 osób.

 

Jan Rąb, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój i okolice –przewodnik. Warszawa 1974

Janusz Michalak, Rymanów Zdrój i okolice przewodnik turystyczno-krajoznawczy . Krosno 2003

Irena Florian

środa, 07 styczeń 2015 11:30

Puławy

Napisane przez

Puławy- pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z roku 1572, w tym właśnie roku król Zygmunt August wydał Michałowi Odrzechowskiemu i Iwankowi przywilej lokacyjny. Dwa lata wcześniej Żyd Abraham z Rymanowa dostał pozwolenie od tego samego króla do prowadzenia kuźnicy. Przetwarzano tam surówki żelaza na stal oraz wytwarzano wyroby żeliwne. W tamtych czasach okolica ta była jednym z ośrodków hutnictwa żelaza. Od roku 1541 tereny te zwane były właśnie Hamry lub Hamzle. Obecnie na terenie dawnej kuźnicy znajduje się przysiółek Puław zwany Hamry. Wiele lat temu miejscowość dzieliła się na Puławy Górne i Dolne. Większą część mieszkańców stanowili Łemkowie, obok nich wieś zamieszkiwali Polacy, Żydzi oraz kilka rodzin Romskich.

Górne Puławy zajmowały tereny od cerkwi z 1831 roku, która obecnie już nie istnieje, na południe miejscowości. Natomiast dzisiaj Puławy Górne znajdują się na części wschodniej starych Puław Dolnych. Cerkiew, obok której znajdował się cmentarz, rozebrano około roku 1950. Natomiast cmentarz jest obecnie dalej używany.

W pobliżu miejscowości znajduje się lesisty wał Bukowicy, który w sierpniu oraz wrześniu 1944 roku stanowił miejsce kwaterunku OPP w czasie trwania akcji AK pod kryptonimem „Burza”. W czasie akcji „Wisła” z miejscowości zostali wysiedleni wszyscy mieszkańcy. Dopiero w latach 1966-1970 na nowo zasiedlone te tereny przez osoby z Zaolzia.

Obecnie miejscowość liczy około 200 mieszkańców. W miejscowości znajduje się zbór kościoła zielonoświątkowców. Puławy są miejscowością letniskową z rozbudowaną bazą noclegową w gospodarstwach agroturystycznych.

 

Jan Rąb, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój i okolice –przewodnik. Warszawa 1974

Stefan Stefański, Sanok i Okolice- przewodnik turystyczny. Sanok1991

Janusz Michalak, Rymanów Zdrój i okolice przewodnik turystyczno-krajoznawczy . Krosno 2003

Irena Florian

środa, 07 styczeń 2015 11:29

Bałucianka

Napisane przez

Bałucianka- miejscowość w dokumentach istnieje od roku 1470. Była to wieś łemkowsko-polska i nosiła nazwę Bałutowa. Bałucianka leży w dolinie Bałuciańskiego Potoku. Obecna nazwa używana jest od końca XVI wieku. W tym czasie Łemkowie nazywali ją „Bawtianka”. Wieś była własnością króla, a od wieku XIII należała do właścicieli Rymanowa. W miejscowości do roku 1848 istniał folwark, natomiast około 20 lat wcześniej zburzono zbudowaną w XVII stuleciu cerkiew.

Podczas I Wojny Światowej w miejscowości przez krótki okres czasu miały miejsce walki, w wyniku których spłonęła część zabudowań. W roku 1945 łemkowską część mieszkańców wywieziono do ZSRR. W miejscowości została polska ludność. Po wojnie część łemkowską zasiedliły osoby z okolicznych miejscowości. Obecnie miejscowość liczy około 150 mieszkańców.

 

Jan Rąb, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój i okolice –przewodnik. Warszawa 1974

Janusz Michalak, Rymanów Zdrój i okolice przewodnik turystyczno-krajoznawczy . Krosno 2003

Irena Florian

środa, 07 styczeń 2015 11:28

Ladzin

Napisane przez

Ladzin- Pierwszy raz w dokumentach pojawia się już w roku 1376. Wzmianka została umieszczona tam przez założyciela Rymanowa, Władysława Opolczyka. W 1504 roku miejscowość pojawiła się pod nazwą Ladzina, a od 1518 roku jako Hiadina. Wieś była częścią dóbr Rymanowa. Obecnie miejscowość powoli łączy się z Rymanowem. W miejscowości mieszka około 500 osób. Znajduje się tutaj park z dworkiem szlacheckim, który kiedyś należał do Ostaszewskich, następnie przejęli go Dwerniccy, a po nich Bojanowscy.

 

Jan Rąb, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój i okolice –przewodnik. Warszawa 1974

Janusz Michalak, Rymanów Zdrój i okolice przewodnik turystyczno-krajoznawczy . Krosno 2003

Irena Florian

środa, 07 styczeń 2015 11:27

Królik Wołoski

Napisane przez

Królik Wołoski- wieś została założona około roku 1558 na prawie wołoskim. Była to osada łemkowska. Pierwsza nazwa miejscowości to Nowa Królikowa, następnie przemianowano ją na Królikowska Wola. Dopiero około 1673 roku pojawiła się obecna nazwa wsi Królik Wołoski, przez ludność Łemkowską zwana Krołyk Wołosky. Po zakończeniu II Wojny Światowej wieś została wysiedlona. Odbyło się to w dwóch etapach. Najpierw w latach 1945-1946 Łemkowie zostali przeniesieni do ZSRR, następnie w 1947 w akcji „Wisła” wysiedlono ich na ziemie zachodnie.

 

Jan Rąb, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój i okolice –przewodnik. Warszawa 1974

Janusz Michalak, Rymanów Zdrój i okolice przewodnik turystyczno-krajoznawczy . Krosno 2003

Irena Florian

środa, 07 styczeń 2015 11:26

Królik Polski

Napisane przez

Królik Polski- miejscowość założył Zyndram z Miszkowic w roku 1389 na prawie magdeburskim. Pierwsza nazwa wsi to Johanowi. W 1434 roku Władysław Jagiełło przekazał ją razem z Jaśliskami biskupowi Januszowi z Lubienia. Wtedy wieś nosiła nazwę Królikowa. W XVI wieku obok miejscowości powstała kolejna na prawie wołoskim, którą nazwano Królik Wołoski. Od tamtego czasu, aby rozróżnić wsie, miejscowość nosi nazwę Królika Polskiego. Wieś wraz z innymi do roku 1848 wchodziła w skład klucza jaśliskiego tak zwanego Państwa Biskupów. Miejscowość była kilkakrotnie najeżdżana przez Węgrów, a w roku 1624 również przez Tatarów. Wieś zniszczono dwukrotnie podczas działań I Wojny Światowej. Podczas II Wojny Światowej w miejscowości istniała konspiracja zbrojna Armii Krajowej. Niemcy w roku 1943 zniszczyli wieś i rozstrzelali wielu mieszkańców. Zbiorowa mogiła poległych znajduje się przed kościołem. Dzisiejsza miejscowość jest położona na terenach dawnych wsi Królik Polski i Królik Wołoski.

 

Jan Rąb, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój i okolice –przewodnik. Warszawa 1974

Janusz Michalak, Rymanów Zdrój i okolice przewodnik turystyczno-krajoznawczy . Krosno 2003

Irena Florian

środa, 07 styczeń 2015 11:25

Klimkówka

Napisane przez

Klimkówka- najwcześniejsze zapiski o tej miejscowości pochodzą z roku 1437. Jednak jest bardzo prawdopodobne, że wieś istniała już wcześniej od XIV wieku. Klimkówka utworzona została na prawie niemieckim. Miejscowość położona jest w dolinie Klimkowskiego Potoku, nazywana jest również często Kąpachą. Właścicielami miejscowości do XVIII stulecia byli opiekunowie Iwonicza. Od roku 1793 pieczę nad wsią sprawowała rodzina Ostaszewskich, jednym z nich był rotmistrz kawalerii narodowej Kazimierz Ostaszewski, którego w „Mohorcie” opisuje Wincenty Pol. Miejscowość niszczyły wielokrotnie najazdy różnych wojsk. Przez Klimkówkę przeszło również kilka pożarów, które uszkodziły budynki gospodarcze. Do roku 1944 wieś należała do rodziny Ostaszewskich. Ponad wiek temu wybudowano w miejscowości kopalnie ropy naftowej. Podczas II Wojny Światowej we wrześniu 1944 roku środkowa część wsi została strawiona przez ogień, który spowodowany był natarciami wojsk rosyjskich.  

 

Jan Rąb, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój i okolice –przewodnik. Warszawa 1974

Janusz Michalak, Rymanów Zdrój i okolice przewodnik turystyczno-krajoznawczy . Krosno 2003

 

Irena Florian

Artykuły

Atrakcje w Dorzeczu Wisłoka

Ciekawe miejsca w Dorzeczu Wisłoka

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki turystyczne w Dorzeczu Wisłoka

Szlaki rowerowe w Dorzeczu Wisłoka

Zabytki w Dorzeczu Wisłoka

Fauna w Dorzeczu Wisłoka

Flora w Dorzeczu Wisłoka

Filmy VIDEO HD

 

Kontakt

Beskidzki Portal Turystyczny wdorzeczuwisloka.pl Redaktor Naczelny Maciej Dufrat 502 920 384
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384